Shërbimet

sherbimet SHËRBIME DDD:
 • DERATIZIM (për kontrollin e minjve)
 • DEZINSEKTIM (shërbim për insektet)
 • DEZINFEKTIM (eleminim i mikrobeve)
 • DEODORIZIM (neutralizim i aromave të pakëndshme)

KONSULENCË DHE TRAJNIME PËR:
 • Praktikat e Mira të Punës (PMP),
 • Sigurinë për Higjienën Ushqimore,
 • Udhëzime mbi Kërkesat e Standardeve të Ushqimeve (Codex Alimentarius, ISO dhe HACCP),
 • Kërkesat ligjore dhe politikat për Sigurinë Ushqimore në BE,
 • SIGURIA DHE SHËNDETI NË PUNË nga specialiste me eksperiencë,
 • Politika mjedisore.

PRODUKTE EKOLOGJIKE
 • Deodorizues dhe aromatizues
 • Super shpërbërës i njollave vajore

KËTO SHËRBIME SHOQËROHEN ME:
 • Çertifikatën e shërbimit dhe
 • Dokumentat administrativo-teknike.